หน่วยงานหลักของโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา

ปัจจุบันโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานหลักที่ให้ความสำคัญเรื่องการจัดการขยะประเภทต่างๆในครัวเรือน โดยแต่ละหน่วยงานมีหน่วยงานย่อยที่ขึ้นตรงอยู่เป็นจำนวนมากทั่วประเทศ จึงได้ร่วมสร้างกรอบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับโครงการฯ ดังนี้

กระทรวงมหาดไทย โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานการศึกษาเอกชน
จิตอาสาทั่วไป
ที่มาของโครงการ

ที่มาของโครงการ

     ปัจจุบันขยะอิเล็กทรอนิกส์กำลังเป็นปัญหาสังคมที่เริ่มรุนแรง อันเนื่องมาจากภาวะมลพิษเพราะเกิดการบริโภคที่เกินตัว ทำให้มีการผลิตสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกมาเป็นจำนวนมาก บางส่วนที่หมดอายุใช้งานถูกกองทิ้งสะสมอยู่ตามชุมชน และกองขยะทั่วไป ตามข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษพบว่ามีขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่รอการกำจัดในประเทศไทยตกค้างอยู่มากกว่าแสนตัน

     อนึ่งการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่สามารถจัดการได้ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล เพราะยังไม่มีกฎหมายมารองรับ รวมถึงเทคโนโลยีการจัดการที่ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำเป็นต้องสร้างโครงการนำร่องเพื่อที่จะนำทางไปสู่การให้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนทั่วไป และเพิ่มศักยภาพให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทย สามารถกำจัดและรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้ต่อไปในอนาคต

     ดังนั้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือของประชาชน กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้ริเริ่มโครงการรณรงค์นำร่อง ให้มีการกำจัดและรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี เพื่อลดมลพิษ เมื่อต้นปี 2560 ที่ผ่านมา โดยเริ่มจากการขอรับบริจาคโทรศัพท์มือมือที่เลิกใช้งานจากประชาชนทั่วไป ตามสถิติพบว่ามีตกค้างรวมกว่า 200 ล้านเครื่อง ซึ่งเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่พบเห็นทั่วไปตามครัวเรือนและอาคารสำนักงาน ซึ่งนับได้ว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นอย่างมาก

     ต่อมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายวิชาการ) ได้พัฒนาโครงการใหม่ชื่อ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” และได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงมหาดไทย, บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด และหน่วยงานอื่นๆ อีกหลายหน่วยงานร่วมมือกัน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดการจากบริษัท บางกอกรีไซเคิลแอนด์รียูสจำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการจัดการรีไซเคิลชั้นนำของประเทศไทย

หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ

มีหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

หน่วยงานภาครัฐ
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

www.moph.go.th

กรมสนับสนุนสุขภาพ

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนสุขภาพ

phc.moph.go.th

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

กรมอนามัย

กรมอนามัย

www.anamai.moph.go.th

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

www.mnre.go.th

กรมป่าไม้

กรมป่าไม้

www.forest.go.th

กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ

www.pcd.go.th

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

www.deqp.go.th

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

www.moi.go.th

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

www.dla.go.th

Change For Good

Change For Good
เปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

สำนักงาน กสทช.

สำนักงาน กสทช.

www.nbtc.go.th

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

www.thailandpost.co.th

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

www.thpd.co.th

ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาการตลาด
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

www.cbs.chula.ac.th

ชมรมเพื่อนโรคไต แห่งประเทศไทย

ชมรมเพื่อนโรคไต แห่งประเทศไทย

www.facebook.com/ชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย

ชมรมอาชีพนวด และสปาเพื่อส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม

ชมรมอาชีพนวด และสปาเพื่อส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม

www.facebook.com/Club4Health

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมวัดยายร่ม (มนัส จันทูปโม.2557)

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมวัดยายร่ม (มนัส จันทูปโม.2557)

www.facebook.com/watyairomhealth

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

www.bangkok.go.th

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

www.moe.go.th

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

www.catholic-education.or.th

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

www.littlescientistshouse.com

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

www.pmf.or.th

สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

www.nfe.go.th

หน่วยงานภาคเอกชน
บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

www.cpall.co.th

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

www.scg.com

บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด

บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด

www.yamaha-motor.co.th

บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)

บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)

www.jaymart.co.th

กลุ่มบริษัท พานาโซนิค

กลุ่มบริษัท พานาโซนิค

www.panasonic.com/th

บริษัท เอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท เอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด

www.nxp.com

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด

www.mitsubishi-kyw.co.th

บริษัท โอ อิ ชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท โอ อิ ชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

www.oishigroup.com

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

www.siamkubota.co.th

บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด

www.hacothailand.com

บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ภูเก็ต)

บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ภูเก็ต)

เจเค มอเตอร์ ระยอง

เจเค มอเตอร์ ระยอง

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

www.twz.co.th

บริษัท นวเอเซีย จำกัด

บริษัท นวเอเซีย จำกัด

ร้าน Mobile Right

ร้าน Mobile Right

นัมเบอร์วันพลาซ่า

นัมเบอร์วันพลาซ่า

www.facebook.com/นัมเบอร์วันพลาซ่า

บริษัท เอซุสเทค คอมพิวเตอร์ ประเทศไทย

บริษัท เอซุสเทค คอมพิวเตอร์ ประเทศไทย

www.asus.com

บริษัท ยันมาร์ จำกัด

บริษัท ยันมาร์ จำกัด

www.yanmar.com

บริษัท ท่อ ส่ง ปิโตรเลียม ไทย จำกัด

บริษัท ท่อ ส่ง ปิโตรเลียม ไทย จำกัด

www.thappline.co.th

บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

isuzu-tis.com

Bangkok Recycle & Reuse

Bangkok Recycle & Reuse

บริษัท โซนี่ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โซนี่ (ประเทศไทย) จำกัด

www.sony.co.th

Nanmeebooks

Nanmeebooks

www.nanmeebooks.com

Dek-D.com

Dek-D.com

www.dek-d.com

TRANG CHAROEN ROI KAEN SARN

TRANG CHAROEN ROI KAEN SARN

การดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงาน

     โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เป็นโครงการพิเศษที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ถึงอันตรายจากขยะอิเลกทรอนิกส์ที่อยู่รอบตัว อันอาจเป็นเหตุให้เกิดโรคภัยจากสารพิษอันตราย นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะอิเลกทรอนิกส์ออกจากขยะทั่วไป เพื่อนำไปจัดการอย่างถูกต้อง ถูกวิธี ไม่ทำให้เกิดมลพิษ ได้มาตรฐานสากล โดยในโครงการนี้ได้เลือกมือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ซึ่งเป็นขยะอิเลกทรอนิกส์เบื้องต้นที่พบได้ทั่วไปในทุกครัวเรือนมาเป็นสัญลักษณ์ในการดำเนินกิจกรรม โดยได้นำไปรีไซเคิล ณ ประเทศที่สามผู้มีความเชี่ยวชาญการรีไซเคิลขยะอิเลกทรอนิกส์

     ผู้ริเริ่มโครงการนี้คือกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยความร่วมมือของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ภาควิชาการ) โดยมีภาคีหลักในโครงการได้แก่ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษา กระทรวงสาธารณสุข กสทช. กทม. บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด และองค์กรเอกชนหลายแห่ง

     นับแต่เริ่มโครงการ ได้รับบริจาคมือถือเก่าจากประชาชนแล้วจำนวน 1.7 ล้านเครื่อง ทั้งหมดได้นำส่งไปรีไซเคิลที่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการรีไซเคิลขยะอิเลกทรอนิกส์ในระดับโลกโดยประโยชน์ผลพลอยได้จากการนำไปรีไซเคิล คณะทำงานได้นำไปใช้ประโยชน์ 3 แนวทางได้แก่

      1.ส่วนหนึ่งตอบแทนกลับคืนสู่สังคม ตามแผนความร่วมมือที่ต่างกันไปของแต่ละหน่วยงานภาคี

      2.ส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณประชาสัมพันธ์และบริการ สนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาโครงการฯ

      3.ส่วนหนึ่งจัดเตรียมเป็นกองทุน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมประเทศไทย ของบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล ผู้นำเสนอโครงการต่อไป

กิจกรรมที่ผ่านมา